Барање за прибирање на понуди

Предмет:  Барање за прибирање на понуди

Датум: 22.06.2020 година

Место :Дебар

Почитувани.

Центарот за одржлив развој на заедницата(ЦОРЗ) е невладина и непрофитабилна организација со седиште  во Дебар.

За реализација на активностите на проектот „Заедно за чист Дебар “,  ЦОРЗ има потреба за набавка и услуга за реализација на проектот:

 

Предмет на јавната набавка е:

  • Изработка и одржување на Апликација за паметни телефони   за потребите на проектот

Спецификација на набавка и услугите

– Мобилна апликација за ANDROIDи IOS

– Апликацијата треба да e со технологија  REACT NATIVE

– Да е поврзано со њеб апликацијата http://cleandebar.mk/

Апликацијата да е на Македонски и Албански јазик

       Краен рок за поднесување на понудата е 29.06.2020 година до 12 часот.

Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка е: најниска цена.

Забелешка: Проектот е ослободен од ДДВ,поради тоа ве молиме понудената цена да биде без ДДВ.

Понудите ги очекуваме по електронска форма на електронска адреса  contact@cscd.org.mk или clean.debar@gmail.com.

Уплатата на средствата ќе се изврши 5 дена после  извршувањето  на работитa

Со почит.

Шуип Марку

070306652

contact@cscd.org.mk