Предмет:  Барање за прибирање на понуди

Датум: 15.06.2019година

Место :Дебар

Почитувани.

Центарот за одржлив развој на заедницата(ЦОРЗ) е невладина и непрофитабилна организација со седиште  во Дебар.

За реализација на активностите на проектот „Заедно за чист Дебар “,  ЦОРЗ има потреба за набавка и услуга за реализација на проектот:

 

Предмет на јавната набавка е:

  • Изработка и одржување на веб сајт за потребите на проектот

Спецификација на набавка и услугите

Подговотвка на Лого, Банер, Преден интерфејс и внатрешни страни

ХОРИЗОНТАЛНО МЕНИ И ВЕРТИКАЛНО МЕНИ

хоризонтално мени и вертикални менија со можност за развој на подменија

  • 10-15 СТРАНИЦИ (според потребите со контакт форма)

– ГАЛЕРИЈА/ВИДЕО (неограничен број на галерии со фотографии + Видео модул)

– ИНТЕРАКТИВНА ФОРМА ( интеракција со корисници по желба)

–  АДМИНИСТРАТОРСКИ ПАНЕЛ   

        -Можност за  поставување линк на камери за видео надзор                                                                                     

Краен рок за поднесување на понудата е 29.10.2019 година до 12 часот.

Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка е: најниска цена.

Забелешка: Проектот е ослободен од ДДВ,поради тоа ве молиме понудената цена да биде без ДДВ.

Понудите ги очекуваме по електронска форма на електронска адреса  contact@cscd.org.mk или clean.debar@gmail.com.

Уплатата на средствата ќе се изврши 5 дена после  извршувањето  на работите (набавката и садењето на дрвата).

Со почит.

Шуип Марку

 baranje za ponuda web sajt