Од месец декември во Центар за одржлив развој на заедницата ќе волонтира волонтер од Мировен кжКорпус