rich-cscd

ЦОРЗ Верува  дека:

Секој човек има потенцијал да дејствува како граѓанин и да се залага за неговите потреби. Затоа, ние создаваме начини да се зајакне и да се поттикнат луѓето за да можат активно да учествуваат во развојот на општествата во кои живеат.

Мисијата на CSCD

Нашата мисија е да го подобриме квалитетот на животот во регионот преку здружување на граѓаните, здруженијата, бизнисот  и локална самоуправа за промовирање на одржлива животна средина, добро управување и младинската акција преку дијалог и локална активност.

 

Стратешки цели:

 • 1. Зајакнување на капацитетот на цивилниот сектор
 • 2. Поттикнување на меѓугранична соработка
 • 3.  Промоција на одржлива употреба на човечките , природни и културни ресурси

Програмски Области:

 • Програма за локален развој и добро владеење

 

 • Програма за граѓански активизам и млади

 

 • Програма за животна средина

Проекти 2016

¨ Институционално зајакнување на здружението –CIVICA Moblilitas

¨ Сајбер ангел чувари – безбедност на децата на социјалните мрежи и интернет,од злоупотребата на личните податоци—ФООМ, USAID

¨ Вскрстено Наследство -Програма за децентрализирана соработка помеѓу Долна Нормандија и Македонија

¨ Поттикнување на партиципативната демократија – EIDHR

¨ Заслужуваме подобро —  ФООМ

¨ Поголема транспарентност на локалните фондови за граѓанските организации– ФООМ, USAID

¨ Антигона, Тројазична драма– програма ЕРАЗМУС +

¨

Ресурси:Канцеларија, Сала за состаноци, ИТ опрема, интернет, Библиотека, ЕУ инфо точка

Услуги:  Консултации,  Обуки, логистика,  ескпетиза, преводи

Кампањи (2016): Заштита на реката Радика и НП Маврово, АЈДЕ, Заслужуваме подобро

Изданија:

 • Бела книга за Дебар
 • Туристичка Дебарска мапа
 • Стратегија за развој на рурален и планински туризам во регионот на планината Дешат
 • Методологија за зголемување на локалните даноци на локалните самоуправи
 • Анализа и препораки за состојбата на животната средина во Дебар
 • Живееј зелено– прирачник за активизам против непланираниот урбан развој
 • Каталог на културно наследство на Дебар на француски јазик
 • ЦД Дебарско културно наследство на француски јазик

 

CSCDCHART

 

 

С  Т  А  Т  У  Т

Strategic Plan CSCD Debar-Shuip