Мапирање на природните ресурси и културното наследство во Дебарскиот mapрегион