Здружение Центар за одржлив развој на заедницата Дебар за потреба на проектот Заедно за Зелена транзиција против климатските промени, финанцирана од ФОСМ , објавува:

Повик за понуди

За Консултант  за креирање на тригодишна стратегија Младинскиот  Центар за Климатски Промени Дебар.

Консултантот ќе има задача :

  • Модерирање на работилници со членовите на младинскот Центар за Климатски Промени Дебар и членовите на Здружение Центар за одржлив развој на заедницата  Дебар со цел Креирање на тригодишна стратегија за функционирање на Младинскиот Центар за Климатски промени.
  • Давање на консултации за креирање на стартегија, акционен план, буџет

Периодот на релаизација: Фебруари март 20024

Заедно со Понудата да поднесете и ваша профионална биографија

Креан рок за доставување на понуди: 25 Јануари 2024 година

Контакт, Шуип Марку  070306652  Contact@cscd.org.mk

 

Дебар                                                                                                       Шуип Марку

20 Јануари  2024                                                                                    ——————-