Центарот за одржлив развој на заедницата го имплементира проектот Правилен избор на професијата – сигурна иднина, во рамките на Програмата за Мали Грантови,
Проект: “Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации”  која го Имплементира Фондацијата за одржлив економски развој „ПРЕДА Плус“, во соработка со својот германски партнер Arbeiter-Samariter-Bund (ASB),во рамки на Програмата за Граѓанско Општество и Медиуми (Civil Society Facility and Media Programme) на Европската Унија.

Главните активности на проектот ќе бидат:

-Пронценка на сегашнта состојба на невробетени млади во општина Дебар

-Анкета на 30 Локални фирми од бизнис секторот и локалните институции за потребни профили на кадар

-Анализа на потребните професии на локалните компани и локалните институции

-Креирање на блог страница и група во социјални мрежи за објавување на резултатите од анализата и овозможување на дискусии и прибирање на идеи и потреби од страна на граѓаните -Презентација на анализата пред младите и локалните медиуми

-Работилница со матуранти, бизнис сектор, Агенција за вработување, гимназија, економска комора и совет на општина.

-Работилници за презентирање на занаетско професионални училшта во Македонија и во регионот во Основнте училишта

-Печатење на брошура со информации за занаетско професионални училшта во Македонија и во регионот

-Презентирање на анализата во Совет на општина Дебар (со цел соработка со општинитем каде постојат занаетско професионални училшта во Македонија и во регионот) како и покренување иницијатива за подобрување на младинските политики и економски развој преку воведување на професионални смери во средното училиште

shuip,preda