Овој масив е најголемото заштитено подрачје во Европа, со околу 230.000 ha, соодветно во Националниот парк Мали Шари (ПК) во Косово, националните паркови Мали Шари и Маврова во Северна Македонија и Паркот на природата Кораб-Коритник (НП). во Албанија, со природно живеалиште богато со голем број видови, многу од нив ретки и загрозени.
Состанокот беше организиран под гостопримство на Националниот парк Шар Планина во Тетово, а беше инициран во рамките на проектот „Заштита и одржливо користење на заштитените подрачја во Шар Планина, Маврово и Кораб-Коритник“, финансиран од ПОНТ – Преспа Охрид. Nature Trust, а имплементиран од Албанската фондација за развој на локални капацитети (ALCDF), во партнерство со локални организации, Центарот за одржлив развој на заедницата (CSCD) во Северна Македонија и GLV „Dibra Turistice“ во Албанија.
Средбата беше чекор кон прекугранична соработка и координација на заштитените подрачја во планинскиот масив Шар-Кораб. Оваа соработка ќе придонесе за зголемување на координацијата, соработката и дијалогот меѓу регионалните власти на прекуграничните ЗП, техничкиот персонал, локалните самоуправи, другите институции за спроведување на законот, граѓанското општество, заедниците од населените области на планинскиот масив Шар-Кораб.
Учесниците разговараа за тешкотиите и важноста на прекуграничната соработка. Овој продуктивен состанок се занимаваше со низа конкретни, практични и остварливи прашања за изнаоѓање внимателни и сеопфатни решенија. Присутните ја истакнаа потребата од координирани дејствија против незаконски активности како што се лов на диви животни, неселективно собирање лековити растенија и секундарни шумски производи, незаконски прекршувања на границите, неконтролирано движење на мотори во планините, заштита и одговор од пожари, развој на туризмот и други прашања. кои бараат конкретни мерки за прекугранична соработка.
Од голем интерес беше визијата на директорот на паркот Шар Планина во Северна Македонија, кој истакна дека заедно мора да бидеме посветени најголемата заштитена област во Европа да биде препознаена по своите уникатни богати вредности и во рок од 10 години да стане најголем развиено заштитено подрачје во Европа. Ова е визијата дека сите регионални актери ќе работат и ќе ги координираат заедничките акции и мерки.
Природно труст Преспа Охрид – ПОНТ
Национален парк Маврово
Националниот парк Шар Планина