Поканаdauti за средба со НВО активни во активности за генерирање на

приходи

Фондацијата Даути и Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија

(СКСЗМ) Ве покануваат да учествувате на средбата со локални НВО од Дебар,

кое ќе се одржи на 03 март 2016 год. (четврток), со почеток во 12:00 часот, во

просториите на Центарот за одржлив развој на заедницата, Дебар.

Фондација Даути во партнерство со Стопанска Комора на Северозападна

Македонија се одговорни за имплементација на проектот: „Финансиска

одржливост на НВО во соработка со бизнис секторот“, финансиран од

страна на Европската Унија.

Проектот ќе се имплементира во Скопје, Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево,

Струга и Куманово.

Општата цел на проектот е да придонесе одржливост на граѓанското

општество во Република Македонија преку зголемување на финансиската

независност на НВО.

Специфична цел : Подобрување на финансиската одржливост на НВО во

соработка со бизнис секторот.

Вашето учество ќе придонесе за постигнување на целите на проектот.

Со почит.

Бесир Дерњани, менаџер на проектот

Проектот е финансиран од страна на Европска Унија

ДНЕВЕН РЕД

12:00 – 12:05 Регистрација на учесниците

12:05 – 12:30 Презентација на проектот „Финансиска одржливост на НВО во

соработка со бизнис секторот“, Бесир Дерњани, Фондација Даути и Милаим

Амети, Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија

12:30 – 12:45 Можностите за финансирање на активностите на НВО

12:45 – 13:00 Пауза

13:00 – 14:00 Дискусија, Размена на искуства на соработката на НВО со бизнис

секторот

14:00 – 14:15 Заклучоци од дискусијата