analiza_e-sherbime

Vërejtje përmbyllëse me rekomandime

 

Cilësia e shërbimeve të ofruara nga shteti nëpërmjet administratës publike është një faktor kyç që kontribuon në zhvillimin e shoqërisë dhe proceseve demokratike. Qytetari luan një rol kyç në këtë proces, duke qenë se ai është përdorues i shërbimeve që ofron shteti. Për të përfituar shërbim cilësor dhe për të rritur besimin e qytetarëve, e njëjta gjë do të arrihet duke informuar qytetarët për mundësitë që ofron legjislacioni pozitiv, në lidhje me përdorimin e shërbimeve elektronike.

Qytetari elektronik nënkupton qytetarin që është i njohur me mënyrën dhe mundësinë e përdorimit të shërbimeve elektronike, qytetari me shkrim e këndim elektronik, qytetari i cili në një kohë të shkurtër dhe në mënyrë të pavarur, me mjete elektronike realizon kërkesat e drejtuara organeve shtetërore dhe vendore dhe institucionet, përkatësisht qytetarë të kënaqur me bashkëpunimin me autoritetet dhe institucionet shtetërore dhe lokale.

Rritja e vetëdijes së qytetarëve për shërbimet e ofruara nga administrata komunale do të kontribuojë në përdorimin më efikas dhe efektiv të e-shërbimeve nga qytetarët, gjegjësisht bashkëpunim më të mirë ndërmjet komunës dhe qytetarëve të saj. Por për realizimin e këtij qëllimi është e nevojshme:

– Të bëhet një analizë e funksionalitetit të administratës komunale;

– Të identifikojë nevojat për plotësimin e vendeve vakante me staf të përshtatshëm i cili do të ketë njohuri solide për TIK;

– Të plotësojë kapacitetin e parashikuar të vendeve të punës që kanë të bëjnë me shërbimin e qytetarëve në një kohë sa më të shkurtër;

– të forcojë dhe trajnojë administratën komunale,

– të bëjë një inventar të të gjitha shërbimeve ekzistuese (si ato ne spotel ashtu edhe ato elektronike),

– të thjeshtojë procedurat e përdorimit të shërbimeve nga qytetarët,

– të forcohet bashkëpunimi ndërmjet administratës komunale dhe qytetarëve (me iniciativë të cilësdo palë të interesuar) duke organizuar takime pune në baza mujore ku do të dëgjohen nevojat e qytetarëve;

– të mbajë së paku dy herë në vit trajnime dhe fushata informuese për qytetarët për shërbimet e ofruara nga komunat dhe mënyrën e përdorimit të tyre;

– të hapen qendra informative nëpër komuna për të mbështetur të gjithë qytetarët;

– të përditësohen web faqet e komunave sipas nevojave të qytetarëve,

– të unifikohen faqet e internetit të qytetarëve në mënyrë që të gjithë qytetarët nga cilado komunë të marrin të njëjtat informacione dhe shërbime.

  

 

Nëse fillojmë të punojmë për realizimin e punëve të mësipërme në një kohë sa më të shkurtër, administrata komunale së shpejti mund të bëhet moderne dhe më efikase, dhe qytetari do të jetë i kënaqur dhe i shkruar në mënyrë elektronike.