Qendra për Zhvillim të Qëndruеshëm të Komunitetit-Dibër ne bashëpunim me Ambasadën e Frances në Republikën e Maqedonisë së Veriut në suazat e projektit,
,,Promovim dhe përkujdesje të pasurive natyrore turistike te Dibrës” shpall konkurs shpërblyes për punime në dy lëmi:
1 Fotografi per Promovimin e pasurive natyrore turistike të Dibrës
Kirteret për punimet që do të dorzohen :
1.1 Për nje vend turistik duhet të ketë 4 fotografi me rezulucion te mirë
1.2 Fotot të jene origjinale
1.3 Me Fotografitë të bashkangjitet edhe një fajll me tekst, me emrin e vendit, pershkrim te vendnodhjes me tre fjali dhe kordinata në Google.
2 Tregime lidhur me Historijatin e vendit turistik
Kriteret për punimet qe do te dorëzohen:
2.1 Punimi duhet të jetë më se paku 300 karaktere
2.2 Tregimet mund te jenë te bazuara në gojë dhena mite, legjenda apo ne kreativitetin tuaj
2.3 Me tregimin te bashkangjitet edhe një Fajl me tekst, me emrin e vendit, përshkrim te vendndodhjes me tre fjali dhe kordinatat në Google
.
KONKURSI DO TE JETË I HAPUR DERI MË DATË 30.07.2019 
Fotografitë dhe teksti duhet te dërgohen me e-mail contact@cscd.org.mk ose në Shoqaten CSCD.
Per informata me te holsishme paraqituni ne 046-835-106 ose në
E-mail:contact@cscd.org.mk