Botim i ri nga CSCD

MANUAL PËR QASJE TË LEHTË

               TË QYTETARËVE NË SHËRBIME

LISTAT E SHERBIMEVE DHE REKOMANDIME

 PER KOMUNAT

Për shkak të zhvillimit të vrullshëm teknologjik dhe përditshmërisë dinamike të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, lind nevoja që të shkurtohet koha për realizimin e kërkesave të qytetarëve, të cilat kanë të bëjnë me shërbimet e ofruara nga organet e administratës shtetërore. , organet e tjera shtetërore, njësitë e qeverisjes vendore. Teknologjitë e reja janë në ndihmë dhe mbështetje të madhe për institucionet në pjesën e shpërndarjes së informacionit që zotërojnë, si dhe në pjesën e realizimit të shërbimeve elektronike (E-services) në kuadër të tyre. Kompetenca, të cilat janë të dobishme për qytetarët dhe u mundësojnë atyre të jenë lehtësisht të aksesueshme. Prandaj, në mënyrë të pashmangshme lind nevoja për ofrimin e më shumë shërbimeve përmes internetit, të cilat do të mundësojnë kosto më të shpejta dhe më të ulëta për institucionet dhe qytetarët për të realizuar një kërkesë apo detyrim të caktuar. Këto shërbime elektronike që ofrohen përmes internetit, gjegjësisht web portaleve, po zhvillohen me shpejtësi dhe ato duhet të jenë pandërprerë të aksesueshme për të gjithë qytetarët.

Prandaj, politika e Republikës së Maqedonisë së Veriut synon digjitalizimin e plotë, përkatësisht digjitalizimin e të gjitha shërbimeve të ofruara nga organet shtetërore, me qëllim të shkurtimit të procedurave administrative dhe shkurtimit të kohës së pritjes për qytetarët që përdorin shërbimet shtetërore.

Të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me dixhitalizimin e shërbimeve që ndërmerren në nivel qendror duhet të kopjohen siç duhet në nivel lokal, pra disponueshmëria e shërbimeve në çfarëdo forme (elektronike ose nëpërmjet sportelit) të jetë e barabartë për të gjithë qytetarët, qofshin qendrorë apo të nivelit lokal.

per ta mare manualin klikoni ketu:  manual