QELLIMI KRYESOR

Te shëndrojme Dibrën në një qytet të paster të denjë për jetë të shëndetshme dhe cilësore.

QELLIMET SPECIFIKE

1. Ngritja e vetëdijes dhe ndërgjegjësimi i Pushteti Lokal, Institucioneve shtetërore dhe Qytetarëve për sjellje të përgjegjshme dhe kontribut për një Komunë ekologjik ishit të Paster(Secila për sa i përket detyrave, përgjegjësia dhe detyrimeve të tyre morale).

2. Rritja e bashkëpunimit të qytetarëve – institucioneve vendore.

3. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike në nivelin lokal duke ulur nivelin e ndotjes komunale të shkaktuar nga një sërë faktorësh (deponit e egra, mosfunksionimi i shërbimeve të inspektimit, hyrja e pakontrolluar e mbeturinave plastike dhe të ngurta në Liqenin e Dibrës, mungesa e strategjisë së trajtimit mbi problemin e ndotjes).

REZULTATET E PRITURA

1. Ndryshimi i sjelljes së qytetarëve ndaj mjedisit në qytet.

2. Komunikim i rregullt i krijuar përmes instrumenteve të integruara ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve vendore për një mjedis të shëndetshëm.

3. Rritja e efikasitetit të punës së institucioneve vendore për menaxhimin e mbeturinave urbane dhe mirëmbajtjen e higjenës urbane.

4. Reduktim i numrit te deponive të Egra.

5. Problemi i mbeturinave plastike dhe të ngurta që hyjnë në ujërat e Liqenit të Dibrës është zgjidhur.

6. Metodologjia e vendosur për menaxhimin e qëndrueshëm të problemeve mjedisore në komunë).

AKTIVITETET

1. Krijimi i një aplikacioni elektronik për informacion, njoftimi për pikat e nxehta në qytet dhe rrethinë.

2. Veprimet guerile për të rritur ndërgjegjësimin e publikut dhe për të inkurajuar autoritetet kompetente për të adresuar problemet e zbuluara.

3. Veprimet vullnetare për të pastruar lokacione të caktuara në qytet sipas nevojës.

4. Vendosje të kamerave në pikat e nxehta për të monitoruar situatën.

http://cleandebar.mk/