CSCD Beson se :

Çdo njeri ka potencijal të vepron si qytetar dhe të angazhohet për nevojat e veta.
për ate ne krijojmë mënyra të perforcohen dhe të nxiten qytetarët që të munden në menyrë aktive të marin pjesë në zhvillimin e shoqerisë në të cilën jetojnë.

MISIONI

Misioni ynë është që të përmirësojmë cilësinë e jetës në rajon duke bashkuar qytetarët, shoqatat, biznesin dhe pushtetin lokal për promovimin e stabilitetit të mjedisit, qeverisja e mirë dhe veprimi i të rinjve përmes dialogut dhe aktivitetit lokal.

Sferat programore:

 • Zhvillim lokal dhe qeverisje e mirë
 • Mjedisi jetësor
 • Aktivizëm qytetar dhe rini

Projekte 2016

¨ Përforcimi institucional i shoqatës –CIVICA Moblilitas

¨ Engjëllit mbrojtës në internet – siguria e fëmijëve në rrjetat sociale dhe internet, prej keqpërdoorimit të të dhënave personale—FSHHМ, USAID

¨ Trashëgimi të kryqëzuaraprogrami për decentralizim në mes Normandisë së poshtme dhe Maqedonisë

¨ Nxitja e demokracisë me pjesëmarje – EIDHR

¨ Meritojmë më mirë —  FSHHM

¨ Transparencë më e madhe ne ndarjen e mjeteve nga fondet lokale për shoqatat e qytetarëve – FSHHМ, USAID

¨ Antigona, Dramë në tre gjuhë” – Programi ЕRAZMUS +

ResursetZyrë, sallë për mbledhje, paiske TI, internet, bibliotekë, Pikë informative e BE-së

Shërbime: Konsultime, trajnime,logjistikë, ekspertiza, përkthime

KampanjaMbrojtja e lumit Radika dhe PN Mavrova, Hajde, Mertiojmë më mirë

Botime:

 • Libri i bardhë për Dibrën
 • Harta turistike e Dibrës
 • Strategjia për zhvillimin e turizmit rural dhe malor në rajonin e malit Deshat
 • Metodologjia për rritjen e të ardhurave të komuinave nga tatimet lokale.
 • Analiza dhe rekomandime mbi gjendjen me mjedisin ne Dibër
 • Jeto Gjelbër – Doracak për luftimin e yhvillit te pa planifikuar urban
 • Katalog i trashëgimisë kulturore të Dibrës në gjuhen frengjishte
 • Video CD trashëgimisë kulturore të Dibrës në gjuhen frengjishte