CSCD përmes qendrës së saj për trajnime ofron trajnime dhe konsultime për Shoqata, Kompani dhe institucione

 

 

 

 

 

Lista e trajnime që ofron CSCD:

  • Planifikim Strategjik
  • Përpunim i Analizës Funcionale
  • Përgaditje e aplikacionit për projekt
  • Përpunimi i akteve për ogranizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës
  • Përpunim i Planeve Vjetore për punësim
  • Trajnime për Plane Vjetore për punësim, sistematizim dhe sistem HRMIS
  • Udhëheqje me cikël projekti
  • Udhëheqje me resurset njerëzore
  • Puna ekipore

Për realizimin e trajnimeve CSCD angazhon trajnerët më eminent  dhe i shfrytëzon ekspertizat e ekspertëve më të mirë të lëmive përkatëse

për informata urdhëroni në kontaktet

tel. 04683516

070306652

070306651

070972070

contact@cscd.org.mk