Телефонска апликација за директна комуникација со општина Дебар за пријавување на проблемите поврзани со водоснабдувањето, јавното осветлување, канализацијата, инфраструктурата и не само…