ЛИСТА СО УСЛУГИ НА ЛОКАЛНО НИВО И ПРАКТИЧНО УПАТСТВО ЗА НИВНО КОРИСТЕЊЕ

 

АНАЛИЗА на работата на локалната администрација од аспект на соработката со граѓаните и услугите кои ги даваат, како и од аспект на задоволството на граѓаните од услугите кои ги користат и препораки и мерки за подобрување на начинот на испорачување на услугите и соработката

 

ПРИРАЧНИК за полесен пристап до граѓаните до услугите