Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të komunitetit – Dibër (CSCD) më datë 26.01.2023 në hapësirat e qendrës të Kulturës Dibër gjegjësisht në selinë e shoqatës organizoi tribunë, ku u bë prezentimi i aplikacionit telefonik Dibra ON. Në tribunë morrën pjesë këshilltarët e Komunës të Këshillit në Dibër, administratorë komunal,pjesëtar të organizatave joqeveritare (OJQ), përfaqësuses të ndërmarrjeve lokale dhe të tjerë. Aplikacioni u përgadit nga Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të komunitetit – Dibër, në kuadër të projektit ,,DIBRA ON” si pjesë e projektit ,,Përkrahja e reformave zgjedhore “ financuar nga qeveria Zvicërane dhe implementuar nga Fondacioni ndërkombëtar për Sisteme zgjedhore (IFES). Pas prezentimit të aplikacionit u hap debat në lidhje me aplikacioniн ku të pranishmit e patën mundësinë të japin mendimet e tyre në lidhje me aplikacionin, ashtu që disa nga mendimet e shfaqura do të mirren parasysh në përmirësimin e aplikacionit në mënyrë që i njëjti të jetë më efektiv dhe më i lehtë për të përdorur.

 

Aktivitetetjanëpjesë e projektit “Mbështetjepër reformat zgjedhore” tëqeverisësëZvicrës, zbatuarngaFondacioniNdërkombëtarpërSistemetZgjedhore (IFES). Qëndrimetdhepërmbajtja e shprehurnëkëtoaktivitetenuk i pasqyrojnëdomosdoshmërishtqëndrimet e donatorit, projektit apo realizuesit. #CHinMK