se shpejti……
Aplikacion telefoni per komunikim te drejperdrejt me komunen e Dibres, per ti paraqitur problemet lidhur me ujesjellesin, kanalizimet, infrastrukturen, ndricimin publik etj…