На три јаанзици е обајвена анализата на постоечките практики на консултација со граѓаните во процесот на креирање политики на локално ниво

на фрома на брошура и на ЦД

Анализата е објавена од страна  на Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во рамките на проектот „Зајакнување на партиципативната демократија“ финансирана од ЕУ (NEAR-TS/2015/370-129).

Центарпт за одржлив развој на заедницата Дебар е партнер на проектот заедно со ЛДА Струга