rich-cscd

ЦОРЗ Верува  дека:

Секој човек има потенцијал да дејствува како граѓанин и да се залага за неговите потреби. Затоа, ние создаваме начини да се зајакне и да се поттикнат луѓето за да можат активно да учествуваат во развојот на општествата во кои живеат.

Мисијата на CSCD

Регионален одржлив развој преку мобилизирање на граѓаните за активно учество стремејќи кон европските вредности во сферите на  добро владеење, подобар квалитет на живот, одржлив развој и  здрава животна средина

 

Стратешки цели:

 • 1. Зајакнување на капацитетот на цивилниот сектор
 • 2. Поттикнување на меѓугранична соработка
 • 3.  Промоција на одржлива употреба на човечките , природни и културни ресурси

Програмски Области:

 • Програма за локален развој и добро владеење

 

 • Програма за граѓански активизам и млади

 

 • Програма за животна средина

Проекти 2016

¨ Институционално зајакнување на здружението –CIVICA Moblilitas

¨ Сајбер ангел чувари – безбедност на децата на социјалните мрежи и интернет,од злоупотребата на личните податоци—ФООМ, USAID

¨ Вскрстено Наследство -Програма за децентрализирана соработка помеѓу Долна Нормандија и Македонија

¨ Поттикнување на партиципативната демократија – EIDHR

¨ Заслужуваме подобро —  ФООМ

¨ Поголема транспарентност на локалните фондови за граѓанските организации– ФООМ, USAID

¨ Антигона, Тројазична драма– програма ЕРАЗМУС +

¨

Ресурси:Канцеларија, Сала за состаноци, ИТ опрема, интернет, Библиотека, ЕУ инфо точка

Услуги:  Консултации,  Обуки, логистика,  ескпетиза, преводи

Кампањи (2016): Заштита на реката Радика и НП Маврово, АЈДЕ, Заслужуваме подобро

Изданија:

 • Бела книга за Дебар
 • Туристичка Дебарска мапа
 • Стратегија за развој на рурален и планински туризам во регионот на планината Дешат
 • Методологија за зголемување на локалните даноци на локалните самоуправи
 • Анализа и препораки за состојбата на животната средина во Дебар
 • Живееј зелено– прирачник за активизам против непланираниот урбан развој
 • Каталог на културно наследство на Дебар на француски јазик
 • ЦД Дебарско културно наследство на француски јазик

 

CSCDCHART

 

 

С  Т  А  Т  У  Т

Strategic Plan CSCD Debar-Shuip