Општините Ифс и Дебар  продолжуваат со пренесување и споделување на културното богатство со предлагање на конкретни активности на двете територии.
Здружението ,,Центар за одржлив развој на заедницата-Дебар,, (CSCD )има повеке од 5 години успешна соработка со партнерите од Долна Нормандија,особено со општината Ифс со која во изминатите пет години имплементираше повеке заеднички активности.
По остварувањето на посетите, младинските размени, како и активностите од минатата година кои беа поддржани од Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Долна Нормандија и Македонија, Здружението ,,Центар за одржлив развој на заедницата-Дебар,, (CSCD ) ја продолжува соработката со општината на Ифс на тема културното наследство и тоа за промовирање на вредностите на културното наследство на двете територии.
Целите на проектот се:
– Запознавање на граѓаните се вредности на културното наследство од своето место, подигање на свеста за заштита и промоција, како и промовирање на овие вредности надвор, особено кај граѓаните на општина ИФС,
-Запознавање на жителите на Дебар со културното наследство на општината ИФС (особено за Втората светска војна) .
– Промоција на француската култура во градот Дебар ,со посебен аспект на културата на регионот долна Нормандија.
-Потикнување на младите од Дебар за изучување на францускиот јазик и култура

Главните активности на територијата на Дебар ќе бидат:
-Организирање на денови на француската култура (октомври), преку уметнички активности, изложби, филмски проекции, музика и јавни трибини ќе се промовира француската култура, на активностите ќе учествуваат претставници на Амбасадата на Франција.
-Организирање на бесплатен курс по француски јазик за млади .
-Организација на денот на културното наследство (отворена изложбата во центарот на градот)
-Организација на изложба со фотографии од Втората светска војна од градот ИФС
На територијата на Иф:
Реализација на книга со фотографии за развој на материјални и нематеријални наследство на градот Иф. Оваа акција, исто така, потсетува на проектот наследство минатата година во кој CSCD асоцијација Дебар доделени на градот Иф презентација на нивното наследство видео.

На двете територии:
Воспоставување на акција / настан околу Денот на Европа. Демонстрација на традиционалните француски рецепти за жителите на Дебар од страна на студентите на хотелот /училиште Рабле Иф.