rich-cscd

Центар за Одржлив Развој на Заедницата низ работилница го изработи Зтратешкиот план за идните три години