P R O G R A M
Per Mirembajtjen e Pastertise Publike ne teritorin e Komunes DIBER

per Vitin 2019

I.      QELLIMI STRATEGJIK

Programi i Komunes Diber per mirembajtjen e pastertise publike eshte I orientuar kah mirembajtja e pastertise publike tek hapesirat publike si dhe ne hapesirat e hapura tek objektet publike per te siguruar kushte sa me cilesore per jetese te qytetareve dhe nje mjedis sa me te paster ne Komune.

II.      QELLIMI I PROGRAMIT

Qellimi I pergjithshem I programit eshte te siguroje pastrim te rregullt(fshieije me fshese dhe larje) tek hapesirat publike si dhe ne hapesirat e hapura tek objektet publike,si dhe pastrami I bores dhe ngricave(nga trotuaret si dhe ne hapesirat e hapura tek objektet publike)ne kushte Dimri.

Me kete program:

-Percaktohet teritori dhe dinamika e mirembajtjes(fshierje me fshese dhe laije) tek hapesirat publike si dhe ne hapesirat e hapura tek objektet publike.

-Percaktohen menyrat baze te kryeijes se puneve per mirembajtjen e pastertise publike -Percaktohet kontrolli I realizimit -Percaktohet menyra e finansimit

III.             LENDA E PROGRAMIT

Mirembajtja e pastertise publike ne teritorin e komunes Diber do te perfshin:Hapesirat Publike(rruge,trotuare,rruge kaluese,sheshe,bulevarde si dhe hapesira te rregulluara te hapura,vend pritje per autobuse dhe stacione taksi,parkingje,WC publike)

Mirembajtja e pastertise publike ne siperfaqet e gjelberta dhe parqet.

Ne realizimin e programit realizohen keta aktivitete:

-Fshieije me fshese e hapesirave publike -Pastrimi I rrugeve ngapruijet e shiut(rrere,balte…)

-Laija e siperfaqeve Publike me Autocisteme

-Grumbullim dhe transportim ne deponin e qytetit te mbeturinave nga pastrami hapesirave publike.

-Pastrim I bores dhe ngricave(nga trotuaret dhe siperfaqet e hapura publike)ne kushte

Dimri.

Ne baze te programit do te behet fshierja me fshese,laije,pastrami I bores ne kushte dimri i rrugeve,trotuareve,rruge kaluese,sheshe,bulevarde si dhe hapesira te rregulluara te hapura,vend

 

pritje per autobuse dhe stacione taksi,parkingje,WC publike,me nje siperfaqe aktive publike per mirembajtje prej 56.400,00 m2.

 

IV.      REALIZUES 1 PROGRAMIT

Realizues I programit per mirembajtjen e Pastertise Publike eshte NKP,,Standard” Diber

Programi Komplet:

program per mirembajtjen e PASTERTISE PUBLIKE 2019